Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder kun je de algemene voorwaarden lezen waarmee je instemt wanneer je lid wordt bij SV Contact. Op de volgende pagina is het privacy protocol te lezen waarin staat waarvoor wij de gegevens gebruiken waarom we vragen.

Algemene Voorwaarden

 • Het lidmaatschap van SV Contact geldt voor onbepaalde tijd en eindigt door opzegging. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 oktober van het lopende collegejaar door middel van inzending van het uitschrijfformulier (zie website). Ontvangst van een uitschrijfformulier na 1 oktober van het lopende collegejaar leidt tot verlenging van het lidmaatschap tot en met het einde van het lopende collegejaar. Het lidmaatschap eindigt dan met ingang van het opvolgende collegejaar. Gedurende het lidmaatschap is de inschrijver jaarlijks contributie verschuldigd. Deze wordt automatisch geïncasseerd na de eerste week van oktober in het betreffende collegejaar.
 • Door indiening van het inschrijfformulier aanvaardt de inschrijver de voorwaarden zoals opgenomen in dit inschrijfformulier en in de Algemene voorwaarden, het huishoudelijk reglement en de statuten zoals deze zijn te raadplegen op de Contactkamer en de website. De inschrijver verklaart zich daarmee bekend en akkoord en ziet af van feitelijke terhandstelling van de betreffende documenten.
 • De aanmelding als lid of begunstiger van SV Contact dient schriftelijk of digitaal te gebeuren bij de secretaris van het bestuur. Het lidmaatschap is effectief zodra de contributie is betaald. Iedereen die Communicatie- en informatiewetenschappen studeert, heeft gestudeerd, of medewerker is van de Universiteit Utrecht, kan lid worden van SV Contact. De voorwaarden voor lidmaatschap staan vermeld in de statuten.
 • De leden van SV Contact zijn een jaarlijkse contributie van vijftien euro verschuldigd. Tenzij het lidmaatschap voor 2012 tot stand is gekomen. In dat geval zijn leden een jaarlijkse contributie van twaalf euro verschuldigd.
 • Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Ereleden hebben echter geen recht op een (gedeeltelijke of complete) terugbetaling van reeds betaalde contributie van het jaar waarin ze tot erelid verkozen zijn.
 • De leden van SV Contact worden geacht op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die vermeld staan in de statuten, het huishoudelijk reglement en de algemene voorwaarden. Leden worden dan ook geacht de statuten en het HR van de vereniging na te leven.
 • Leden en ereleden hebben het recht deel te nemen aan de algemene activiteiten. Deelname aan de door SV Contact georganiseerde activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. SV Contact en haar bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door individuele leden.
 • Leden en ereleden hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering, waar zij stemrecht hebben. Begunstigers mogen aanwezig zijn op uitnodiging, maar hebben geen stemrecht.
 • In de gevallen, waarin noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement, noch de algemene voorwaarden of de afzonderlijke reglementen voorzien, beslist het bestuur.
 • Indien een lid zijn schulden aan SV Contact niet binnen drie maanden na het ontstaan ervan aflost of een regeling ter aflossing met het bestuur heeft getroffen, kan hij/zij door het bestuur geschorst worden. Gerekend vanaf de aanvang van schorsing zal 0,5% rente per maand worden bijgeschreven over het verschuldigde bedrag. De schorsing eindigt na volledige betaling.

Alcohol en drugs beleid

Voorwaarden wat betreft het schenken en nuttigen van alcohol:

Het in Nederland verboden om onder 18 jarige leeftijd alcoholische drank te nuttigen en drank aan te bieden aan mensen onder de 18 jaar. Voor de leden van SV Contact gelden dezelfde regels. Als leden deze regels met betrekking tot alcoholgebruik overtreden zijn er de volgende sancties aan verbonden:

 • Als een lid wordt betrapt op niet-legitiem alcoholgebruik of aanbod volgt er een verwijdering van het lid van de activiteit. Het bestuur maakt hiervan een aantekening.
 • Als een lid voor de tweede keer wordt betrapt op niet-legitiem alcoholgebruik of aanbod volgt er een schorsing van SV Contact activiteiten voor drie maanden. Het bestuur maakt hiervan een aantekening.
 • Als een lid voor de derde keer wordt betrapt op niet-legitiem alcoholgebruik of aanbod volgt er een verwijdering uit de vereniging.

Voorwaarden wat betreft het gebruiken van drugs (alcohol niet meegerekend):

Binnen SV Contact en haar activiteiten geldt een zero-tolerance beleid met betrekking tot drugs. Mochten leden betrapt worden op drugsgebruik, dan zullen zij verzocht worden de activiteit te verlaten.

Onze sponsoren