Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap SV Contact

Dit document bevat de algemene voorwaarden die verbonden zijn aan een lidmaatschap bij studievereniging Contact. De eerste twee artikelen zijn rechtstreeks overgenomen uit het Huishoudelijk Reglement Versie 4.0, opgemaakt op 15 juli 2013, te Utrecht. Hierop volgen voorwaarden betreffende privacy in de SV Contact applicatie. Ten slotte volgt het alcoholbeleid waarmee akkoord dient te worden gegaan.

Artikel 2. Lidmaatschap

Artikel 2, lid 1: Aanmelding lidmaatschap

De aanmelding als lid of begunstiger van de vereniging dient schriftelijk of digitaal te gebeuren bij de secretaris van het dagelijks bestuur (algemene ledenadministratie). Het lidmaatschap is geldig wanneer de geldende contributie betaald is. Iedereen die Communicatie- en informatiewetenschappen studeert, heeft gestudeerd, of medewerker is van de Universiteit Utrecht, kan lid worden van SV Contact.

Artikel 2, lid 2: Actief lid, erelid en begunstigers

Sub a. Actief lid wordt men door toetreding tot een commissie na goedkeuring van het bestuur. De Algemene Ledenvergadering, hierna te noemen ALV, heeft het recht bezwaar in te dienen tegen de aanstelling van commissieleden. Leden van het dagelijks bestuur worden ook tot de actieve leden gerekend.

Sub b. Leden kunnen de status van erelid krijgen door de procedure zoals beschreven in Artikel 8.3 en 8.4 van de Statuten.

Sub c. Begunstigers zijn geen leden, maar hebben een bijzondere relatie met SV Contact zoals beschreven in Artikel 12, lid 3 van dit HR.

Artikel 2, lid 3: Contributie

Sub a. De leden van SV Contact zijn een jaarlijkse contributie van vijftien euro verplicht. Een wijziging van dit bedrag dient te worden goedgekeurd door de ALV. Bij verhoging van de contributie hebben leden de mogelijkheid tot direct opzeggen van het lidmaatschap.

Sub b. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Ereleden hebben echter geen recht op een (gedeeltelijke of complete) terugbetaling van reeds betaalde contributie van het jaar waarin ze tot erelid verkozen worden.

Artikel 3. Rechten en plichten

Artikel 3, lid 1: Statuten en Reglementen

De leden van SV Contact worden geacht op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die vermeld staan in de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement. Leden worden dan ook geacht de Statuten en het HR van de vereniging na te leven.

Artikel 3, lid 2: Activiteiten

Sub a. Leden en ereleden hebben het recht deel te nemen aan de algemene activiteiten.

Sub b. Deelname aan de door SV Contact georganiseerde activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. De bestuursleden kunnen niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door individuele leden.

Artikel 3, lid 3: Algemene Ledenvergadering

Leden en ereleden hebben het recht tot het bijwonen van de ALV, georganiseerd door het bestuur. Hier hebben ze ook stemrecht. Begunstigers mogen aanwezig zijn op uitnodiging, maar hebben geen stemrecht.

Artikel 3, lid 4: Niet-vermelde reglementen

In de gevallen, waarin noch de Statuten, noch het Huishoudelijk Reglement, nog de afzonderlijke reglementen voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 3, lid 5: Schulden

Indien een lid zijn schulden aan de vereniging niet binnen drie maanden na het ontstaan ervan aflost of een regeling ter aflossing met het dagelijks bestuur heeft getroffen, kan hij door het dagelijks bestuur geschorst worden. Gerekend vanaf het tijdstip van schorsing zal 0,5% rente per maand worden bijgeschreven over het verschuldigde bedrag. De schorsing eindigt na volledige betaling.

Persoonlijke gegevens op de SV Contact website/applicatie 

SV Contact maakt gebruik van een SV Contact website/applicatie. Bij inschrijving voor een lidmaatschap bij SV Contact verklaart de persoon akkoord te gaan met het vrijgeven van zijn/haar e-mailadres in de ledenlijst van de SV Contact website/applicatie. Overige persoonlijke informatie kan door het lid zelf worden toegevoegd of worden verwijderd. Een lid kan ten allen tijden aanvragen om zijn of haar e-mailadres ook te laten verwijderen uit de website/applicatie.

Voorwaarden wat betreft het schenken en nuttigen van alcohol

Sinds 1 januari 2014 is het in Nederland verboden om onder 18 jarige leeftijd alcoholische drank te nuttigen en drank aan te bieden aan mensen onder de 18 jaar. Voor de leden van SV Contact gelden deze zelfde regels. Als leden deze regels betreffende de alcoholwet overschrijden zijn er de volgende sancties aan verbonden:

- Als een lid wordt betrapt op niet-legitiem alcoholgebruik of aanbod volgt er een verwijdering van de activiteit. Het bestuur maakt hiervan een aantekening.

- Als een lid voor de tweede keer wordt betrapt op niet-legitiem alcoholgebruik of aanbod volgt er een schorsing van SV Contact activiteiten voor drie maanden. Het bestuur maakt hiervan een aantekening.

- Als een lid voor de derde keer wordt betrapt op niet-legitiem alcoholgebruik of aanbod volgt er een verwijdering uit de vereniging.

Bij inschrijving voor een lidmaatschap bij SV Contact verklaart de persoon akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden van het alcoholbeleid.

Onze sponsoren